Fastighetsskötsel

Teknisk fastighetsservice och fastighetsskötsel

Vi erbjuder teknisk fastighetsservice och fastighetsskötsel i Göteborg med omnejd. Vi är erfarna fastighetsskötare  som arbetar kvalitets- och miljöinriktat och tar hand om allt som behövs för att hålla er fastighet i bästa skick, med en löpande dialog kan vi säkerställa att ni alltid får den service ni efterfrågar.


Våra tjänster


Utvändig fastighetsservice

Vår utvändiga fastighetsservice består av tillsyn & skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt funktionskontrollerar fasad- och stolpbelysning. Vi utför även klottersanering, fasadtvätt och snöröjning.


Invändig fastighetsservice

Vår invändiga fastighetsservice innefattar tillsyn & skötsel av fastighetens belysningssystem, lås och dörrstängarfunktioner. Genomgång av vindar, cykelrum, avfallsrum, grovsoprum, samt driftsutrymmen såsom fläktrum och elrum. Vi utför även kontroll av fastighetens tvättstugeutrustning och genomför översyn av golvbrunnar i fastighetens allmänna och tekniska utrymmen.


Mark- och tomtskötsel

Vi ser till att markytor, markbeläggningar och utrustning på tomten är i bra skick. Fast utrustning såsom papperskorgar, räcken och grindar justeras vid behov. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms. Vi utför även gräsklippning och trädgårdsarbete, samt kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger.


VA- och VVS-kontroll

Vår fastighetsservice inkluderar läckagekontroll av synliga ledningar och ventiler, samt tillsyn av rensbrunnar och brunnslock. Vi utför okulär tillsyn av avloppssystem. Även fastighetens värmesystem kontrolleras, vilket inkluderar temperaturgivare, systemtryck, radiatorer, radiatorventiler, expansionskärl och luftningsventiler. Till detta kommer funktionskontroller av styrventiler och säkerhetsventiler, samt motionskörning av radiatorpumpar och avläsning av fastighetens vattenförbrukning.


El- och teknikservice

Vi erbjuder tillsyn & skötsel av fastighetens styr-, och övervakningssystem. Detta omfattar bl.a. system för entré- och passerkontroll (t.ex. kodlås, ellås och porttelefoner), samt styrsystem för fastighetsdrift.