Fastighetsskötsel

Teknisk fastighetsservice och fastighetsskötsel


Vi erbjuder teknisk fastighetsservice och fastighetsskötsel i Göteborg med omnejd. Vi är erfarna fastighetsskötare  som arbetar kvalitets- och miljöinriktat och tar hand om allt som behövs för att hålla er fastighet i bästa skick, med en löpande dialog kan vi säkerställa att ni alltid får den service ni efterfrågar.

Tjänster

Utvändig fastighetsservice

Vår utvändiga fastighetsservice består bl.a av tillsyn & skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt funktionskontrollerar fasad- och stolpbelysning. Vi utför även klottersanering, fasadtvätt och snöröjning.

Invändig fastighetsservice

Vår invändiga fastighetsservice innefattar bl.a tillsyn & skötsel av fastighetens belysningssystem, lås och dörrstängarfunktioner. Genomgång av vindar, cykelrum, avfallsrum, grovsoprum, samt driftsutrymmen såsom fläktrum och elrum. Vi utför även kontroll av fastighetens tvättstugeutrustning och genomför översyn av golvbrunnar i fastighetens allmänna och tekniska utrymmen.

Mark- och tomtskötsel

Vi ser till att markytor, markbeläggningar och utrustning på tomten är i bra skick. Fast utrustning såsom papperskorgar, räcken och grindar justeras vid behov. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms. Vi utför även gräsklippning och trädgårdsarbete, samt kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger.

VA- och VVS-kontroll

Vår fastighetsservice inkluderar läckagekontroll av synliga ledningar och ventiler, samt tillsyn av rensbrunnar och brunnslock. Vi utför okulär tillsyn av avloppssystem. Även fastighetens värmesystem kontrolleras, vilket inkluderar temperaturgivare, systemtryck, radiatorer, radiatorventiler, expansionskärl och luftningsventiler. Till detta kommer funktionskontroller av styrventiler och säkerhetsventiler, samt motionskörning av radiatorpumpar och avläsning av fastighetens vattenförbrukning.

El- och teknikservice

Vi har bred erfarenhet av den mesta av tekniken som sitter i dagens fastighet, som innefattas av både styr och reglercentraler för värme, ventilation,el och vatten. Vår kunniga personal kan felsöka samt avhjälpa de flesta felen som uppstår.

Snöskottning

Med hjälp av den senaste utrustningen som behövs så tar vi oss an både små och stora uppdrag.

Anlitar ni oss ser vi till att er fastighet sköts om efter era önskemål

Stefan Hallberg